Shanghai-China : Public Transportation : Metro System

Shanghai Metro Line 8 Station and Timetable

(Source: Shanghai Shentong Metro Group Co.,Ltd.)

Station first train depature time last train depature time
toAerospace Museum↑ toShiGuang Rd↓ toAerospace Museum↑ toShiGuang Rd↓
Shendu Highway --- 05:30 --- 22:30
Lianhang Road 06:33 05:32 23:33 22:32
Jiangyue Road 06:31 05:34 23:31 22:34
Pujiang Town 06:29 05:36 23:29 22:36
Luheng Road 06:25 05:40 23:25 22:40
Lingzhao Xincun 06:22 05:43 23:22 22:43
Oriental Sports Center 06:19 05:47 23:19 22:47
Yangsi 06:16 05:49 23:16 22:49
Chengshan Road 06:14 05:51 23:14 22:51
Yaohua Road 06:12 05:53 23:12 22:53
China Art Musuem 06:10 05:55 23:10 22:55
South Xizang Road 06:08 05:58 23:08 22:58
Lujiabang Road 06:05 06:00 23:05 23:00
Laoximen 06:03 06:02 23:03 23:02
Dashijie 06:01 06:04 23:01 23:04
People's Square 06:00 06:06 23:00 23:06
Qufu Road 05:57 06:08 22:57 23:08
Zhongxing Road 05:55 06:10 22:55 23:10
North Xizang Road 05:53 06:13 22:53 23:13
Hongkou Football Stadium 05:50 06:15 22:50 23:15
Quyang Road 05:48 06:18 22:48 23:18
Siping Road 05:46 06:20 22:46 23:20
Anshan Xincun 05:44 06:22 22:44 23:22
Jiangpu Road 05:42 06:24 22:42 23:24
Huangxin Road 05:40 06:26 22:40 23:26
Middle Yanji Road 05:37 06:28 22:37 23:28
Huangxing Park 05:35 06:30 22:35 23:30
Xiangyin Road 05:33 06:32 22:33 23:32
Nenjiang Road 05:31 06:34 22:31 23:34
Shiguang Road 05:30 --- 22:30 ---